Akhilesh Mishra
26 January 6B
Aman Yadav
26 January 8B
Ayush Bharti
25 January 4A
Ayushi Yadav
27 January 1A